Actief, kritisch en betrokken

Perspectiefnota 2020

Actief, kritisch en betrokken: dat mag u van SteM verwachten. Ook als we deel uitmaken van het college. Wij zijn blij met een nota waarin het college de weg naar een financieel gezonde gemeente schetst. Maar financiën zijn niet de enige bouwstenen in een fundament. Sterk Meppel vindt de voornemens rond groen­onderhoud, zorg voor mensen, kwaliteit van de stad en welzijn net zo belangrijk. Dat perspectief is er natuurlijk wel, maar het wordt nauwelijks beschreven in deze PPN.

Klik op deze link voor de moties en amendementen

Lees verder voor de volledige bijdrage van Elisabeth Bakkenes (fractievoorzitter Sterk Meppel).

 

En natuurlijk begrijpen we dat de focus op het financiële perspectief noodzaak is. De gemeente heeft te maken met een Rijksoverheid die ons taken toebedeeld, eisen stelt maar de financiële gevolgen bij de gemeente neerlegt. Dat dwingt ons om te snijden in uitgaven voor zorg, welzijn, wegen, sport, cultuur en investeringen in onze gemeente, terwijl het Rijk met de opbrengsten de lasten voor grote onder­nemingen en multi­nationals wil verlagen. Hoog tijd dat de VNG de discussie met het Rijk gaat voeren over decentralisatie van belastingen.  

Maatregelen Sociaal Domein

De eenmalige verhoging van de OZB is niet onredelijk. Meppel heeft landelijk gezien een extreem laag tarief en voor een gemeente van bijna 34.000 inwoners bijzonder veel voorzieningen. We begrijpen de onrust die het gaf maar is die terecht wethouder? Wat gaat deze verhoging een gemiddeld gezin kosten per maand? En worden de minima dan in ieder geval volledig gecompenseerd?

Voorzitter,

De stadsbus is ingevoerd opdat ‘iedereen mee kan doen’. Maar meedoen kan alleen als mensen zich kunnen verplaatsen naar een club, familie, dokter of winkel. En als dat via de fiets of de auto niet meer kan is de stadsbus een prima alternatief. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook die stadsbus voortdurend leeg voorbij rijden. Dit is blijkbaar niet de manier waarop mensen zich willen of kunnen verplaatsen. Het zoeken naar een alternatief is dan ook begrijpelijk; maar dan wel een alternatief waar ook Rogat en Nijeveen van profi­teren. U moet dit alternatief nog gaan ontwikkelen. We gaan er vanuit dat de stadsbus pas vervalt als er een goed werkend, betaal­baar en toegankelijk alternatief is gevonden. Graag een reactie op die uitgangspunten.

De combinatie versterken van het voorliggende veld, mensen in hun eigen kracht zetten en bezuinigen kán soms tot mooie dingen leiden: zoals we zien bij de Praktijkonder­steuner Huisartsen en de schuldhulpcoach. Een goede  aanvulling om onze inwoners in hun kracht te zetten én te bezuinigen is de digitale sociale kaart.  Een goede sociale kaart zorgt dat mensen met een hulpvraag zelfstandig of met hulp van naasten snel de juiste, passende hulp kunnen vinden zonder tussenkomst van de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein is hier zelfs al mee bezig en wij steunen hen in dit streven door hier een motie voor in te dienen.

Voorzitter,

Kindarmoede is de laatste jaren een speerpunt voor raad en college. Er zijn veel regelingen, initiatieven, projecten en thema’s. Sterk Meppel vindt het belang­rijk dat het leven van kinderen die in armoede opgroeien op alle vlakken verbetert, zowel thuis als daarbuiten als op school. Dat is de enige manier om het overerven van armoede tegen te gaan. We zijn dan ook blij met de start van de integrale aanpak. De zorgen die er zijn over het opheffen van een goed werkende regeling Schoolgaande Kinderen voor een nieuwe aanpak begrijpen we. Kan de wethouder ons toezeggen dat dit geen negatieve gevolgen zal hebben voor de kinderen en dat hij ons per direct informeert als hij daar wel signalen over krijgt? 

Voorzitter,

Niet alle ouders zijn in staat om hun kind te helpen met huiswerk of  die hulp in te kopen. Scholen krijgen van het Rijk een vergoeding om die huiswerkhulp te bieden. Geven die scholen daar voldoende invulling aan? En zo nee, hoe gaat de wethouder onderwijs dan zorgen dat dit wel gebeurt?

Verder krijgen we signalen dat kinderen tussen wal en schip vallen omdat proce­dures te lang duren. Die signalen krijgen we over het Zorgteam op scholen en over het aanvragen of verlengen van PGB. Het duurt maanden en mensen moeten er voortdurend achteraan bellen. Herkent het college deze signalen en zo ja, wat doet zij om de procedures te verbeteren?

Voorzitter,

Als ik naar de enorme lijst van subsidies kijk zie ik rijp en groen door elkaar. De generieke korting vinden wij een hele pijnlijke maatregel. Die subsidies helpen ook vrijwilligersorganisaties om de begroting sluitend te krijgen en geven daarmee uiting aan onze waardering voor hun inzet. De feedback op de infoavond en van vanavond is helder en wij willen deze instellingen graag helpen. Wij vinden het belangrijk dat zij meer ondersteuning krijgen bij het vinden of genereren van financiële middelen en ik dien daarom motie M7 in die dat (mede) tot doel heeft. Wij hopen hiermee de clubs, verenigingen en instellingen structurele steun te kunnen bieden. Daarnaast zijn we mede-indiener van de motie die CDA en CU dadelijk toelichten rond innovatie van subsidies en we gaan ervan uit dat de raad ook hier aan de voorkant betrokken gaat worden bij de kaderstelling. In dat kader breng ik graag de pilot van de gemeente Westerveld onder de aandacht. Zij dagen maatschappelijke organisaties uit een aantal kilometers weg zwerfvuilvrij te houden die daar dan een financiële beloning voor ontvangen.

Openbaar groen en bewegen

Zoals gezegd vindt SteM de ontwikkeling van het openbare groen en het uitdagen van kinderen om buiten te spelen en te bewegen belangrijk. Breder trekken. Het zou mooi zijn als in ons openbaar groen wandelaars, hardlopers, kinderen en ouders met kinderen meer uitdagingen vinden. Dat kan heel simpel met boomstammen, stronken of andere circulaire attributen. Heeft het college al plannen om dat op te pakken? Vorig jaar ook aandacht voor gevraagd.

SteM is blij met de grote inzet op biodiversiteit en het leefklimaat van de afdeling Onderhoud Openbare Ruimte. Maar wij hebben nog steeds zorgen over het omvormen van heesters naar gras. Noch in het KOM noch in de kadernota ‘Zo doen we groen’ zijn criteria opgesteld voor dat omvormen. We zijn blij met de manier waarop de revitalisering van de Oosterboer wordt opgepakt maar gaan daar straks ook heesters plaatsmaken voor gras?

SteM vindt het belangrijk dat daar kaders voor komen. Die kaders  kunnen dan als bijlage aan Zo doen we groen toegevoegd worden. Is de wethouder bereidt om dit op te pakken?

Voorzitter, dan toch nog de financiën

De Raad is kaderstellend en heeft budgetrecht. Bij een PM post kan de Raad geen kader stellen en is er dus geen sprake van budget. Voor bijvoorbeeld integraal plan onderwijshuisvesting, onderzoek sport­accommo­daties en parkeren is het vreemd dat dit beleid niet op geld gezet kan worden. Dit zijn bekende beleidsterreinen met bekende risico’s.

Bij nieuwe, belangrijke, onderwerpen met onbekende risico’s zoals bijvoorbeeld de Energietransitie en Omgevingswet is visie gevraagd. En die visie moet dan voorzien worden van een financieel plaatje naar beste inzicht. Beide zaken ontbreken en daarmee zijn de totale risico’s zoals omschreven slechts indicatief.

Bij het zoeken naar financiële ruimte heeft het college gekozen voor bezuinigingen en verhoging van de OZB. Maar we missen de ambitie naar het zoeken van middelen bij fondsen, de provincie, het rijk en de EU. Weten we wel precies welke subsidiemogelijkheden daar voor ons zijn? We hebben er jaren geleden al eens om gevraagd maar waarom wordt er samen met omringende gemeenten niet structureel gewerkt aan het vinden van subsidies die ons helpen om onze ambities waar te maken? Als we daar structureel mee aan de slag gaan helpt dat ook de ondernemers, het museum, sport- en culturele vereniging en projecten als Molen de Vlijt. Wij dienen een motie in om dit te onderzoeken.

Tot slot over de investeringen. Ogterop wordt goed bedeeld. De aanpassing van de zichtlijnen is dan wel verschoven maar er wordt tegelijkertijd voor drie ton aan investeringen toegevoegd. Die nieuwe investeringen willen wij nu nog niet goedkeuren maar integraal bespreken op het moment dat het plan voor de verzelf­standiging wordt besproken.  AMENDEMENT  

Voorzitter,

In een tijd van bezuinigingen vraagt het ware evenwichtskunst om tot een afgewogen pakket te komen. Daar is het college best goed in geslaagd. We hopen met onze moties en amendement nog wat meer evenwicht in het Perspectief voor 2020 aan te brengen.